Salgsbetingelser

Salgsbetingelser forteller kunden hva du og Hasås, som leverandør, må overholde i handelsprosessen. Det er viktig at du som kunde setter deg godt inn i våre salgsbetingelser.

1 – Bindende salgsavtale – Et tilbud er ikke bindende dersom det ikke aksepteres innen 4 uker etter utsendelse. Salg eller andre avtaler som selgerens tjenestemenn eller representanter gir er bindende inntil en skriftlig ordrebekreftelse fra selgeren, eller ved påbegynt levering. Ordrebekreftelse anses å være akseptert av kjøpern dersom det ikke er gjort skriftelige innvendinger mot selger innen 3 dager etter utsendelse.

2 – Salgsvaren (-e) – se ordrebekreftelse/rabatter. Hvis det i forkant er fremplukkede lengder eller precut må dette sjekkes i hvert enkelt tilfelle. Det er viktig at kunden ved enhver anledning kontrollerer at antall og dimensjon stemmer i hvert enkelt tilfelle.

3 – Leveringstid – lagerførte varer leveres raskt i samråd med kunden. Ikke lagerførte varer må forventes noe lenger leveringstid. Spesialprofiler og dimensjoner må avtales i hvert enkelt tilfelle.

4 – Eventuelle reklamasjoner– krav av en eller annen grunn skal meldes skriftlig og innen åtte dager etter at varene er mottatt. Transportskade skal noteres på fraktbrevet ved mottak. Varer som er tatt i bruk vil ikke bli erstattet. Krav vil bli begrenset oppad til verdi av vareleveransen.

5 – Valg av dimensjoner – Hasås forbeholder seg retten til å endre dimensjoner og form til katalogstandarden, uten forpliktelse til å fremme informasjon.

6 – Reklamasjoner– ved mottak av varene skal kjøper kontrollere varene og eventuelle krav må gjøres umiddelbart. Avvik i antall må spesifiseres. Klager vedrørende kvalitetsavvik skal gjøres umiddelbart etter at feilen er eller burde vært oppdaget. Det er kjøperens ansvar å dokumentere eventuelle skader eller mangler grunnet transport. Hvis det er betydelige mangler ved produktet som selger står ansvarlig for, skal selgeren gis mulighet til å rette opp feilen, gi prisreduksjon eller foreta ny levering.

7 – Begrensning – selger er ikke ansvarlig for skade, indirekte tap eller skade som skyldes bruk/behandling av produktet eller for andre typer følgeskader, med mindre det er feil eller mangler i produktet som kan spores tilbake til forsettelig eller grov uaksomhet fra selgeren og hvor fra innkjøp er oppdaget forutseelig årsakssammenheng mellom den påståtte feilen/mangelen og den skaden som har oppstått. Leverandøren sitt ansvar vedr. leveransen opphører etter 1 år etter leveringsdato.

8 – Tvister – i vanlige rettssaker gjelder selgerens jurisdiksjon.

9 – Betaling – betalingsbetingelser er angitt i avtale gjort med hver enkelt kunde.

10 – Salgspant – selger har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen inkl. renter og omkostninger er fullt betalt jfr. panteloven 3 – 14 og 3 – 22.

11 – Returrett – retur må avtales på forhånd. Oppgi ca. mengde og type vare. Det vil bli tatt en returavgift på 16 %. Varer som er spesialbestilt fra leverandør, krediteres i henhold til de enkelte underleverandørers avtaler. Det belastes for retur dersom retur skal hentes med egen bil. Spesialbestilte- og produserte varer tas ikke i retur.